Erinevad raieliigid

Hooldusraie

Hooldusraiete eesmärk on metsakasvatuslik. Hooldusraietega kujundatakse puistu koosseis ning parandatakse puistu kasvutingimusi. Hooldusraiega parandatakse tema sanitaarset seisundit, reguleeritakse metsa liigilist koostist ning suurendatakse vastu­pidavust tormi- ja lumekahjustustele. Hooldusraie loob eelduse metsa tootlikkusele ja kvaliteedi paranda­misele. Hooldusraie liigid on: valgustusraie, harvendusraie, sanitaarraie.

 

Uuendusraie

Uuendusraiet kasutatakse uue metsapõlve tekkeks vajalike tingimuste loomiseks. Uuendusraiet teostatakse tavaliselt küpsetes puistudes. Uuendusraide liigid on: lageraie ja turberaie.

Valikraie

Valikraiet on lubatud teha püsimetsana majandatavates erivanuselistes segapuistutes, erivanuselistes puhtmännikutes ja puhtkuusikutes, mitmerindelistes puistutes ja hall-lepikutes.

Raiete sissemärkimine käib koostöös Actively OÜ metsameistri ja raiete teostajaga.