Planeeritavate raietööde kohta tuleb esitada metsateatis ehk raieluba, mille kinnitab Keskkonnaamet. Seejärel sõlmitakse kirjalikus vormis kokkulepe metsaomaniku ja töövõtja vahel – raieõiguse võõrandamise leping (RÕV leping). Lisaks tuleb sõlmida kokkulepped metsamaterjali kokkuostjate ja naaberkinnistu omanikega.

Kasulikud lingid

Metsakorraldamise juhend: https://www.riigiteataja.ee/akt/13124148

Metsamajandamise eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/13299966

Metsaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014022

Looduskaitse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/105042013006

Metsateatise vorm: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/metsandus-2/metsateatis/